Ry’n ni’n recriwtio: Cynhyrchydd dan Hyfforddiant

image of recent production Vehicles, two singers dressed as space captains, one plays bass guitar and the other is sat down looking worried

Rydym yn edrych am berson sy’n angerddol am gerddoriaeth a phobl ifanc ac sy’n ymroddedig i weithio yng nghymuned Casnewydd.

Mae’r contract a gynigir am 10 diwrnod i ddechrau. Mae’n rhedeg ar draws 2 fis o ganol mis Awst i ganol mis Hydref 2021. Mae’n gyfartal ag ychydig dros 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw; bydd angen peth hyblygrwydd ar gyfer y gwaith – gallwn gydweithio i ganfod patrwm sy’n gweddu i chi a’r tîm.

Bydd y Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn gyfrifol i’r Uwch Gynhyrchydd a bydd yn gweithio gyda hi a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr i gynllunio a datblygu gwaith.

SUT I WNEUD CAIS

Darllenwch y disgrifiad rôl a’r fanyleb person islaw ac anfon eich CV atom a naill ai ysgrifennu llythyr egluro (2 dudalen neu lai) neu ffilmio fideo ohonoch eich hun (dim mwy na 5 munud). Dywedwch wrthym amdanoch eich hun, eich sgiliau a’ch profiad, a’r hyn y gallech ei roi i’r rôl. Hoffem glywed lle gwelwch eich hun yn yr hirdymor, a’r profiadau sydd wedi llunio eich taith hyd yma.

Anfonwch hyn gyda’ch CV a thystlythyrau i producer@operasonic erbyn dydd Sul 15 Awst am 5pm. Cewch eich hysbysu os cawsoch eich gwahodd erbyn dydd Mercher 18 Awst.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, unrhyw ofynion mynediad ar unrhyw gam (cais, cyfweliad neu ar y swydd) neu angen unrhyw gefnogaeth i wneud y cais, cysylltwch â producer@operasonic.co.uk  Rydym yn ymroddedig i wneud mor swydd mor hygyrch ag sydd modd.

DISGRIFIAD O'R SWYDD

Mae rôl y Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn gontract llawrydd rhan-amser yn gyfanswm o 10 diwrnod i ddechrau ar £150 y diwrnod. Gellir defnyddio’r 10 diwrnod hyn yn hyblyg rhwng mis Awst a mis Hydref 2021, gyda’r gobaith y gallwn ganfod cyllid i ymestyn y contract.

Mae’r rôl yn cwmpasu’r cyfrifoldebau dilynol:

●       cydlynu mini-brosiect yng Nghasnewydd gyda phobl ifanc, yn ymchwilio Opera drwy Tik Tok

●       cydlynu ar gyfer ein prosiect Crewyr Opera – dewis cerddorion, trefnu dyddiadau, canfod mynychwyr, hyrwyddo’r cyrsiau

●       cyfrannu’n rheolaidd i sianeli cyfryngau cymdeithasol Operasonic

●       mynychu ein sesiynau mentora cyfryngau a bwydo eich barn ar y ffordd orau i Operasonic gysylltu gyda’n cynulleidfaoedd ar-lein

●       cysgodi’r Uwch Gynhyrchydd.

 

Nodweddion allweddol y rôl

●       gallu i deithio i Gasnewydd i fynychu sesiynau

●       gallu i weithio o gartref neu o swyddfa Operasonic

●       gwybodaeth waith o lwyfannau digidol a chyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Zoom, Google, Facebook, Twitter, Tiktok

●       rhai digwyddiadau gyda’r nos ac ar benwythnosau

●       mentora a hyfforddiant ar gael i gefnogi datblygiad

 

GWYBODAETH A PHROFIAD

Mae hon yn swydd lefel mynediad felly nid ydym yn disgwyl unrhyw brofiad gwaith – yr hyn yr edrychwn amdano yn bennaf oll yw angerdd am greadigrwydd a diddordeb mewn gwneud hynny’n hygyrch i bawb

  Hanfodol Dymunol
Profiad 

Profiad yn trefnu rhywbeth – mae hyn yn eang. Gallai fod yn gynnal gigs, rhedeg clwb, trefnu shifftiau yn y gwaith – dywedwch wrthym sut ydych yn gwneud i bethau ddigwydd

 

 

Profiad o weithio mewn tîm gweinyddol, mewn unrhyw gyd-destun

 

 

Gwybodaeth a Sgiliau

Sgiliau trefnu cryf

Dealltwriaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a sut i’w ddefnyddio

Dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac ymrwymiad i hyn yn y gwaith

 

 

Adnabod Casnewydd a’r hyn sy’n digwydd yma – gallai hyn fod y sîn celfyddydau neu mewn grwpiau cymunedol eraill

Siarad neu ddysgu Cymraeg

Peth gwybodaeth neu gyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destun marchnata

Dealltwriaeth sut i gysylltu gyda chymunedau a chynulleidfaoedd amrywiol

Dealltwriaeth o’r hyn fedrai fod ei angen i wneud prosiect yn hygyrch

 

 

Nodweddion personol 

Agwedd hyblyg at waith, agwedd cadarnhaol a rhagweithiol

Mwynhau creu syniadau a thrafod cynlluniau prosiect

Diddordeb mewn pobl a chymunedau

Angerdd am gerddoriaeth a chân, ac ymrwymiad i’w agor i gynifer o bobl ag sydd modd

 

 

Cymhwyster

Dros 18 a dan 26

Defnyddiwn y gair opera, ond nid ydych angen cefndir mewn cerddoriaeth glasurol ar gyfer y swydd hon. Rydym eisiau clywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn cerddoriaeth a gwneud i bethau ddigwydd.

Oriau

Llawrydd - 10 diwrnod, o ganol mis Awst i ganol mis Hydref

Tâl

£150 y diwrnod